تضاد منافع

در صورت بروز اختلاف بین شرکت و مشتریان می تواند به شرح ذیل اقدام نماید :

فسخ قرارداد

۱- هر یک از طرفین می توانند در صورت تحقق موارد ذیل، مراتب را با ذکر مستندات به طرف دیگر اعلام نماید. در صورتیکه در مدت ده روز پاسخی ارائه نشود یا پاسخ ارائه شده موجه نباشد، فسخ قرارداد به طرف دیگر اعلام می شود:

۱-۱- نقض هر یک از شروط قرارداد طبق توافق شرکت و مشتری.

۲-۱- بروز حوادث قهری به نحوی که انجام قرارداد ناممکن شود و تداوم آن بیش از یک ماه.

۲- درصورتیکه شرکت اقدام به ارائه اطلاعات خلاف واقع کند یا کاشف به عمل آید که علیرغم تذکرکتبی مشاور، قوانین یا مقررات را رعایت ننموده است، مشتری می تواند با اعلام کتبی قرارداد را فسخ کند.

۳- هرگاه پیش از خاتمه قرارداد، شرکت از پذیرش خدمات خود در بورس منصرف شود، شرکت می تواند قرارداد رافسخ نماید مشروط به آنکه مراتب را پانزده روز زودتر به مشتری اعلام نماید.

تبصرۀ ۱) فسخ قرارداد مانع مطالبه هزینه ها، خسارات و جریمه ها نمی باشد.

تبصرۀ ۲) همزمان با فسخ قرارداد هر یک از طرفین موظف به اعلام کتبی مراتب با ذکر دقیق تاریخ فسخ به بورس می باشند.

تبصرۀ ۳) در صورت فسخ قرارداد توسط هریک از طرفین، نسبت به تسویه حساب مطابق اعلام شرکت و تایید دستگاه نظارت اقدام می شود.

حل اختلافات

در صورت بروز اختلاف در تفسیر یا اجرای مفاد تمام یا بخشی از قرارداد، طرفین بدواً سعی خواهند نمود که آن را از طریق مذاکره حل و فصل نمایند. در صورت عدم حصول نتیجه، ماده ۳۶ قانون بازار اوراق بهادار در خصوص حل اختلاف لازم الاجرا است.

در موارد ذيل پردازشگر اطلاعات مالي بايد موضوع را به اطلاع مشتري برساند و قـرارداد بـين مشـتري و پردازشـگر اطلاعات مالي خود به خود منفسخ ميگردد و پردازشگر اطلاعـات مـالي بايـد كليـه ي مطالبـات مشـتري را بـه وي پرداخت كند:

تعليق مجوز فعاليت پردازشگر اطلاعات مالي به قسمي كه انجام تمام يا بخشي از موضـوع قـرارداد بـا مشـتري بيش از 15روز ممكن نباشد(مگر با توافق كتبي مشتري ظرف هفت روز كاري پس از تعليق)؛ 2- لغو مجوز تأسيس يا فعاليت پردازشگر اطلاعات مالي ؛

۲- ورشكستگي يا انحلال پردازشگر اطلاعات مالي ؛
۳- کناره گيري از فعاليت پردازشگر اطلاعات مالي

logo bot

شبکه های اجنماعی

       

دسترسی سریع

به ما بپیوندید

دفتر مرکزی

ميدان آرژانتين ،بلواربيهقي ،روبروي شهروند ،ساختمان 26 ،طبقه اول ،واحد 8

مرکز تماس : 84051322